July 22, 2007

Netqmail + patches, vpopmail, spf, domainkeys, spamassassin, clamav, squirrelmail, courier-imap, qmail-scanner, simscan, vacation message, vqadmin, qmailadmin, ezmlm, stunnel, qmailmrtg7, daemontools, mrtg HOWTO for SLACKWARE

Hristo C. Simeonov
Rev 11: 22 July 2007

Пиша това защото когато ми се наложи да инсталирам qmail всеки път го инсталирам по различен начин и все нещо пропускам и после 1 час в настройки на проклетия qmail, а изчетох много документации по въпроса на руски, френски, испански, английски, италиански но никъде не видях нещо подобно на Български език, само изказвания на разни многознайковци. Крайния резултат който трябва да имаме след като приключим е, един напълно работещ емайл сървър с ауторизация, анти-спам, анти-вирусна защита и меилинг-лист.

Qmail си е загуба на време и статията не се обновява повече, може да видите postfix документацията от http://www.ixip.net/postfix/index.html

Операционна система: Slackware 12.0

Необходим софтуер :

OpenSSL >= 0.9.6g
MySQL >= 3.23.32
Perl > = 5.8.5
UCSPI-TCP

Давам линкове към официалните сайтове, но същите пакети и файлове можете да ги изтеглите и от ТУК

1.0 daemontools

daemontools ще Ви е необходим само желаете да пусне mrtg статистика на писмата (http://qmail.ixip.net/qmailmrtfg/)

mkdir /packages
cd /packatges
wget http://qmail.ixip.net/download/daemontools-0.76.tar.gz
wget http://qmail.ixip.net/download/daemontools-0.76.errno.patch
cd /usr/local/src
tar xzvf /packages/daemontools-0.76.tar.gz
cd admin
patch -p0 < /packages/daemontools-0.76.errno.patch
ln -s daemontools-0.76 daemontools
daemontools/package/compile
daemontools/package/upgrade
Приключихме с daemontools, не е необходимо да го стартирате.

1.1 UCSPI-TCP

Инсталиране на ucspi-tcp-0.88+SSL+RBLSMTPD


mkdir /packages
cd /packages
wget http://cr.yp.to/ucspi-tcp/ucspi-tcp-0.88.tar.gz
wget http://qmail.stz-bg.com/download/ucspi-tcp-0.88.a_record.patch
wget http://www.nrg4u.com/qmail/ucspi-tcp-ssl-20050405.patch.gz
wget http://qmail.ixip.net/download/ucspi-tcp-0.88.errno.patch
gunzip ucspi-tcp-ssl-20050405.patch.gz
cd /usr/local/src
tar xzvf /packages/ucspi-tcp-0.88.tar.gz
cd ucspi-tcp-0.88
patch -p1 < /packages/ucspi-tcp-0.88.a_record.patch
patch -p1 < /packages/ucspi-tcp-0.88.errno.patch
patch -p0 < /packages/ucspi-tcp-ssl-20050405.patch
Редактираме файла conf-home и променяме пътя от /usr/local на /usr

make
make setup check
cd /tmp
rm -rf *
cd -

С това инсталацията на ucspi-tcp приключи, преминаваме към инсталирането и конфигурирането на netqmail-1.06-tls с smtpauth patch:

1.2 netqmail

ВНИМАНИЕ! qmail-toaster-0.9.1 пач изисква при компилирането на netqmail-а да имате инсталиран първо vpopmail, само че няма как да инсталирате vpopmail без netqmail тъй като го изисква. За това правим следният трик:


mkdir -p /var/qmail/bin
touch /var/qmail/bin/qmail-inject
touch /var/qmail/bin/qmail-newmrh
touch /var/qmail/bin/qmail-newu
Така, с това ще излъжем vpopmail-а че netqmail вече е инсталиран. За съжаление обаче ще се наложи два пъти да инсталираме vpopmail-а. Единия сега който ще е инсталиран "на бързо", а другия вече както си му е реда. Преминаваме към първата инсталацията на vpopmail.

Преди да инсталираме vpopmail трябва да създадем MySQL базата


mysqladmin -u root create vpopmail -p
Enter password:
mysql -u root -p mysql
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2 to server version: 3.23.49-log

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON vpopmail.* TO vpopmail@localhost IDENTIFIED BY 'my_password' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> \q
Bye

cd /packages
wget http://garr.dl.sourceforge.net/sourceforge/vpopmail/vpopmail-5.4.25.tar.gz
groupadd vchkpw
useradd -c "VMail Server" -g vchkpw -s /bin/false -d /var/vpopmail vpopmail
mkdir -p /var/vpopmail
chown -R vpopmail.vchkpw /var/vpopmail
cd /usr/local/src
tar xzvf /packages/vpopmail-5.4.25.tar.gz
cd vpopmail-5.4.25
mkdir /var/vpopmail/etc
echo "localhost|0|vpopmail|my_password|vpopmail" > ~vpopmail/etc/vpopmail.mysql
chown vpopmail.vchkpw ~vpopmail/etc/vpopmail.mysql
chmod 640 ~vpopmail/etc/vpopmail.mysql
./configure --enable-tcprules-prog=/usr/bin/tcprules --enable-tcpserver-file=/var/vpopmail/etc/tcp.smtp --enable-auth-logging=y --enable-logging=p --enable-file-sync --enable-incdir=/usr/include/mysql --enable-libdir=/usr/lib/mysql --enable-auth-module=mysql --enable-sql-logging --enable-valias=y --enable-qmail-ext=y
make
make install-strip
echo "mydomain.org" > /var/vpopmail/etc/defaultdomain

Така, имаме инсталиран vpopmail вече, сега да инсталираме netqmail

Тука има един малък проблем, с който се блъсках цял ден докато намеря някъква информация по въпроса. Ако използвате повече от един домейн на мейл сървъра Ви, т.е. имате да кажем 3 домейна, след като инсталирате и конфигурирате вашия мейл сървър, вие ще можете да пращате писма и да получавате от всичките ваши домейно, НО вашият мейл сървър винаги ще се представя пред другите мейл сървъри с вашия пръв ип адрес т.е. тука обаче говорим за три домейна който са описани в DNS-а на три различни ип адреса, заедно с техните ревърси. Ако не ползвате ревърс на тези домейни или имате само един ип адрес с няколко описани домейна, то тогава тази забележка няма нужда да я четете, но не се учудвайте ако някой мейл сървъри не приемат вашите писма заради rDNS.
Какво имам в предвид:# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:EA:7C:65:5E
     inet addr:2.1.3.100 Bcast:2.1.3.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::20f:eaff:fe7c:655a/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:1507703 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:403462 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:143902648 (137.2 MiB) TX bytes:216305466 (206.2 MiB)
     Interrupt:169 Base address:0x2000
eth0:1  Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:EA:7C:65:5E
     inet addr:10.10.10.1 Bcast:10.10.10.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     Interrupt:169 Base address:0x2000
eth0:2  Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:EA:7C:65:5E
     inet addr:2.1.3.101 Bcast:2.1.3.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     Interrupt:169 Base address:0x2000
eth0:3  Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:EA:7C:65:5E
     inet addr:2.1.3.103 Bcast:2.1.3.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     Interrupt:169 Base address:0x2000

Както виждате имам 4 ип адреса, като премахнем 10.10.10.1 ип адреса остават три. Когато пращате или получавате писма вашия мейл сървър винаги ще се представя с първия ип (хост) адрес който в случая е 2.1.3.100 и никога няма да използва останалите два. Пример:
2.1.3.100 - nestosi.com
2.1.3.101 - example.net
2.1.3.103 - test.org
И писмата винаги ще имат следния хейдър:
Received: from nestosi.com (HELO example.net) (2.1.3.100)
т.е. вашия мейл сървър не се идентифицира правилно. За да оправите това, трябва да направите мап на домейните и ип-тата. Така мейл сървъра Ви ще се идентифицира правилно. За целта се използва qmail-1.03_outgoingips.patch както и лека модификация в rc.qmail файла както и в qmail-smtpd.c на линия 230. Тука има малка спецификация, outgoingips.patch не е достатъчен, трябва да промените qmail-smtpd.c на линия 230 която е:


if (control_rldef(&greeting,"control/smtpgreeting",1,(char *) 0) != 1)
трябва да промените името на файла smtpgreeting с някакво друго например smtpgreetdomtwo и разбира се да създадете този файл в /var/qmail/control директорията и да вмъкнете в него името на другия ви домейн.

echo example.net > /var/qmail/control/smtpgreetdomtwo
Внимание тази процедура с промяната на qmail-smtpd.c се извършва едва когато вече сте инсталирали qmail-а.
След това изтривате qmail-smtpd.o файла, създавате го отново и го копирате като го преименувате в директорията на qmail-a.

cd /usr/local/src/netqmail-1.06
rm qmail-smtpd.o
make qmail-smtpd.o
make qmail-smtpd
chgrp qmail qmail-smtpd
cp qmail-smtpd /var/qmail/bin/qmail-smtpd-dom2
След това редактирате rc.qmail файла и добавяте още един ред който е точно копие на реда под: # SMTP-AUTH w/RBL's и # SMTP-AUTH w/SSL w/RBL's. Сега имате по два едни и същи реда. Започваме с промените който са в реда под # SMTP-AUTH w/RBL's и преди SMTP-AUTH w/SSL w/RBL's. Трябва да промените там където пише 0 smtp да стане за първия запис example.net smtp, а за долния ред съответно test.org smtp и тука трябва да окажете на мястото на qmail-smtpd вашия нов qmail-smtpd-dom2. Същата процедура правите и при долните два реда който са под SMTP-AUTH w/SSL w/RBL's или цялата хамалогия трябва да излежда горе-долу така:

# SMTP-AUTH w/RBL's

tcpserver -x /var/vpopmail/etc/tcp.smtp.cdb -p -D -R -H -l 0 -c 40 -u vpopmail -g vchkpw example.net smtp \
rblsmtpd -r bl.spamcop.net -r list.dsbl.org -r cbl.abuseat.org -r sbl.spamhaus.org \
/var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/vpopmail/bin/vchkpw /bin/true &

tcpserver -x /var/vpopmail/etc/tcp.smtp.cdb -p -D -R -H -l 0 -c 40 -u vpopmail -g vchkpw test.org smtp \
rblsmtpd -r bl.spamcop.net -r list.dsbl.org -r cbl.abuseat.org -r sbl.spamhaus.org \
/var/qmail/bin/qmail-smtpd-dom2 /var/vpopmail/bin/vchkpw /bin/true &

# SMTP-AUTH w/SSL w/RBL's
tcpserver -n /etc/ssl/certs/smtps.pem -x /var/vpopmail/etc/tcp.smtp.cdb \
-s -H -R -u vpopmail -g vchkpw example.net 465 /var/qmail/bin/tcp-env \
tcp-env /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/vpopmail/bin/vchkpw /bin/true &

tcpserver -n /etc/ssl/certs/smtps.pem -x /var/vpopmail/etc/tcp.smtp.cdb \
-s -H -R -u vpopmail -g vchkpw test.org 465 /var/qmail/bin/tcp-env \
tcp-env /var/qmail/bin/qmail-smtpd-dom2 /var/vpopmail/bin/vchkpw /bin/true &
Това означава че вече вашия qmail ще слуша само на ип 2.1.3.101 за домейна example.net и на 2.1.3.103 за домейна test.org. Повтаряте процедурата за всеки следващ домейн. Същата процедура можете да направите и при POP3-то с малката разлика че не се налага да модифицирате нищо друго освен rc.qmail файла. Променяте просто адресите на който да слуша т.е. 0 110 на test.org 110. Това е. Доста време ми отне да намеря документация относно този проблем. За съжаление никой нищо не казва по въпроса. Само в един форум ме насочиха, че може би проблема е някъде в SMTP greeting-а. След като разгледах сорса на qmail-smtpd-то и забелязах че qmail чете само една линия от файла и не се съобразява с осаналите записи ми се роди тази идея и в действителност тя работи, може и да има някъде из мрежата нещо писано по въпроса, аз специално не можах да намеря.
След като разархивирате пача отворете го с един текстов редактор и отидете на линия: 5605 която изглежда:

+../../libdomainkeys-0.68/libdomainkeys.a env.a getln.a control.o stralloc.a dns.lib
а трябва да стане:

+../libdomainkeys-0.68/libdomainkeys.a env.a getln.a control.o stralloc.a dns.lib
както и на линия: 5611 която изглежда така:
+    ../../libdomainkeys-0.68/libdomainkeys.a -lcrypto env.a control.o open.a getln.a \
а трябва да стане:
+    ../libdomainkeys-0.68/libdomainkeys.a -lcrypto env.a control.o open.a getln.a \
Автора на оригиналния пач е използвал друга директория.

cd /usr/local/src
rm -rf /var/qmail
tar -xzvf /packages/netqmail-1.06.tar.gz
cd netqmail-1.06
patch -p0 < /packages/qmail-1.03_outgoingips.patch
patch -p0 < /packages/qmail-toaster-0.9.1.patch
patch -p0 < /packages/qmail-dk-0.54-auth.patch
mkdir /var/qmail
groupadd nofiles
useradd -c "Mail Server" -d /var/qmail -g nofiles -s /bin/false qmaild
useradd -c "Mail Server" -d /var/qmail/alias -g nofiles -s /bin/false alias
useradd -c "Mail Server" -d /var/qmail -g nofiles -s /bin/false qmaill
useradd -c "Mail Server" -d /var/qmail -g nofiles -s /bin/false qmailp
groupadd qmail
useradd -c "Mail Server" -d /var/qmail -g qmail -s /bin/false qmailq
useradd -c "Mail Server" -d /var/qmail -g qmail -s /bin/false qmailr
useradd -c "Mail Server" -d /var/qmail -g qmail -s /bin/false qmails
#chown root.qmail /var/qmail
mkdir -p /etc/mail/alias
mkdir -p /etc/mail/control
mkdir -p /etc/mail/users
ln -fs /etc/mail/alias /var/qmail
ln -fs /etc/mail/control /var/qmail
ln -fs /etc/mail/users /var/qmail
ln -fs /usr/bin /var/qmail/bin
ln -fs /usr/man /var/qmail/man
rm -rf /usr/lib/sendmail
rm -rf /usr/sbin/sendmail

Преди да компилирате netqmail-а трябва да редактирате фаила conf-cc намиращ се в директориятя му за да оправите пътищата, както и файла Makefile за да редактирате VPOPMAIL_HOME с пътя където сте инсталирали vpopmail-а. Трябва да инсталираме domainkeys преди netqmail тъй като в тази версия на пача те са свързани и по време на компилирането се изисква. Отидете на 2.2 Domainkeys и след като го инсталиране се върнете пак тука.

make
make setup check
cp spfquery /var/qmail/bin
ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/lib/sendmail
ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/sbin/sendmail
touch /var/qmail/alias/.qmail-postmaster
/var/qmail/alias/.qmail-root
/var/qmail/alias/.qmail-mailer-daemon
echo "" > /var/qmail/control/locals
hostname -f > /var/qmail/control/me
hostname | sed "s/`hostname -s`.//g" > /var/qmail/control/defaultdomain
hostname | sed "s/`hostname -s`.//g" > /var/qmail/control/defaulthost
echo 1 > /var/qmail/control/mfcheck
hostname | sed "s/`hostname -s`.//g" > /var/qmail/control/rcpthosts
hostname | sed "s/`hostname -s`.//g" > /var/qmail/control/helohost
hostname | sed "s/`hostname -s`.//g" > /var/qmail/control/idhost
wget http://www.lamer.de/maex/creative/software/qmail/103-bmfunk/badmailfrom-unknown
mv badmailfrom-unknown /var/qmail/control/badmailfrom
echo 10 > /var/qmail/control/tarpitcount
echo 5 > /var/qmail/control/tarpitdelay
# set maximum message size to be 10Mb
echo 10000000 > /var/qmail/control/databytes
make cert
make tmprsadh
echo './Maildir/' > /etc/mail/dot-qmail
echo '|/usr/bin/spamc |/usr/lib/courier-imap/bin/deliverquota ./Maildir 10000000S,1000C' > /var/qmail/control/defaultdelivery
cd /tmp
rm -rf *
cd -
echo '# reject containing invalid characters, brackets or multiple @' > /var/qmail/control/badmailto
echo '[!%#:\*\^]' >> /var/qmail/control/badmailto
echo '[\(\)]' >> /var/qmail/control/badmailto
echo '[\{\}]' >> /var/qmail/control/badmailto
echo '@.*@' >> /var/qmail/control/badmailto
echo '!\.' >> /var/qmail/control/badhelo
echo '!@' >> /var/qmail/control/badmailfrom
echo "::1501:120000::1000::::" > /var/qmail/control/spamt
echo "." >> /var/qmail/control/spamt
/var/qmail/bin/qmail-newst
mkdir /var/qmail/spam
mkdir /var/qmail/control/notlshosts
mkdir /var/qmail/control/tlshosts
mkdir /var/qmail/.spamassassin
chown qmailq /var/qmail/bin/qmail-dk
chmod 4711 /var/qmail/bin/qmail-dk
Ако използвате qmail-1.03_outgoingips.patch трбява да карта на адресите и домейните, в противен случай долните два реда не ви трябват.

echo example.net:2.1.3.101 > /var/qmail/control/outgoingips
echo test.org:2.1.3.103 >> /var/qmail/control/outgoingips

chown -R vpopmail:vchkpw /var/qmail/spam
chown -R vpopmail:qmail /var/qmail/control/tlshosts
chown -R vpopmail:qmail /var/qmail/control/notlshosts
echo 3 > /var/qmail/control/spfbehavior
echp 'a/24 mx/24 ptr' > /var/qmail/control/spfguess
echo 'include:spf.trusted-forwarder.org' > /var/qmail/control/spfrules
chown -R qmaild.nofiles /var/qmail/.spamassassin
openssl ciphers > /var/qmail/control/tlsclientciphers
openssl ciphers > /var/qmail/control/tlsserverciphers

Възможните стойности на spfbehavior файла са:
0: Never do SPF lookups, don't create Received-SPF headers
1: Only create Received-SPF headers, never block
2: Use temporary errors when you have DNS lookup problems
3: Reject mails when SPF resolves to fail (deny)
4: Reject mails when SPF resolves to softfail
5: Reject mails when SPF resolves to neutral
6: Reject mails when SPF does not resolve to pass

Стойностите 4,5,6 са крайно нежелателни, най вероятно няма да ги използвате. Препоръчвам ви стойност 3, но може да сложите и 2. Повече информация за SPF можете да намерите на адрес: http://www.saout.de/misc/spf/. Както и можете да прочетете повечко за spf на адрес: http://spf.pobox.com. Желателно е да мините през SPF Setup Wizard и да настройте вашия домейн, след това натискате бутона "Explain" и ви се появява текст с обеснение това което сте посочили какво означава и по-надолу има два реда за съответно BIND и tinydns (djbdns) какво трябва да добавите във вашата зона на домейна. Може да използвате също така и този сайт: http://www.microsoft.com/mscorp/safety/content/technologies/senderid/wizard/

С това компилирането, инсталирането и конфигурирането на netqmail приключи. Отваряме файла /etc/shells и ако в него не съществува записа /bin/false го добавяме най-отдолу.

1.3 vpopmail

Vpopmail като цяло е мъртъв продукт и не остана много софтуер който да е го поддържа.


cd /usr/local/src
tar xzvf /packages/vpopmail-5.4.25.tar.gz
cd vpopmail-5.4.25
mkdir /var/vpopmail/etc
echo "localhost|0|vpopmail|my_password|vpopmail" > ~vpopmail/etc/vpopmail.mysql
chown vpopmail.vchkpw ~vpopmail/etc/vpopmail.mysql
chmod 640 ~vpopmail/etc/vpopmail.mysql
./configure --enable-tcprules-prog=/usr/bin/tcprules --enable-tcpserver-file=/var/vpopmail/etc/tcp.smtp --enable-auth-logging=y --enable-logging=p --enable-file-sync --enable-incdir=/usr/include/mysql --enable-libdir=/usr/lib/mysql --enable-auth-module=mysql --enable-sql-logging --enable-valias=y --enable-qmail-ext=y
make
make install-strip
echo "mydomain.org" > /var/vpopmail/etc/defaultdomain
cd /var
chown -R vpopmail.vchkpw vpopmail

Редактирате файла ~vpopmail/etc/vlimits.default като определяте на колко място ще има право всеки потребител и колко максимален брой писма в пощенската си кутия. При мен това е 10 МБ и право на 1000 писма.
При мен този файл изглежда по следния начин:

cat /var/vpopmail/etc/vlimits.default
# Default limits file. This file is used for domains without a
# .qmailadmin-limits file.

# maximums for each account type, -1 = unlimited
maxpopaccounts -1
maxforwards -1
maxautoresponders -1
maxmailinglists -1

# quota for entire domain, in megabytes
# example shows a domain with a 100MB quota and a limit of 10,000 messages
#quota 100
#maxmsgcount 10000

# default quota for newly created users (in bytes)
# example shows a user with a 10MB quota and a limit of 1000 messages
default_quota 10485760
default_maxmsgcount 1000

# uncomment the following lines to disable certain features
#disable_pop
#disable_imap
#disable_dialup
#disable_password_changing
#disable_external_relay
#disable_smtp
#disable_webmail

# Set bitflags on account management for non-postmaster admins.
# To disable certain features, add the following bits:
# Create = 1, Modify = 2, Delete = 4
# So, to allow modification but not creation or deletion of
# POP/IMAP accounts, set perm_account to 5.

perm_account 0
perm_alias 0
perm_forward 0
perm_autoresponder 0
perm_maillist 0
perm_quota 0
perm_defaultquota 0

Сега трябва да конфигурираме нашия vpopmail.

Внимание mydomain.org трябва да е идентичен с домейна който се намира в файла /var/qmail/control/defaultdomain

cd /var/vpopmail/bin
./vadddomain mydomain.org
Please enter password for postmaster:
enter password again:

Внимание долната линия я пишете само ако вашия хост е описан в DNS сървъра като mail.mydomain.org и имате MX зона на mydomain.org. В противен случай не е необходимо да слагате alias-а.

./vaddaliasdomain mail.mydomain.org mydomain.org

Продължаваме с настройките

./vadduser sysadmin@mydomain.org
Please enter password for sysadmin:
enter password again:
./vuserinfo sysadmin
name: sysadmin
passwd: $1$YZ8Lf$AUxHEbUTAM2GfZ0ISgdap.
clear passwd: test
uid: 0
gid: 0
flags: 0
gecos: sysadmin
limits: No user limits set.
dir: /var/vpopmail/domains/mydomain.org/sysadmin
quota: 10000000S
usage: 0%
account created: Thu Jun 02 14:41:23 2004
last auth: Never logged in

Сега трябва да създадем два файла който служат за предупреждение че мястото в пощата на потребителя свършва и е свършило със горе-долу следните текстове:
Създаваме файла .quotawarn.msg в директорията /var/vpopmail/domains/ със следното съдържание:

From: Postmaster <postmaster@mydomain.org>
Reply-To: postmaster@mydomain.org
Organization: My Organization
To: User:;
Subject: Mail quota exceeding
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=windows-1251
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Dear User,

The size of your mailbox has exceeded a warning threshold,
that is set by the system administrator.

Please contact our IT Department:

email:condor@mydomain.org
Tel.: +359 (42) 601695


Тука можете да теглите една черта под телефона и да го напишете текста и на Български език, като от най-горния ред "From:" до реда "Content-Transfer-Encoding: 8bit" включително не ги преписвайте :)
Създаваме и файла .over-quota.msg в директорията /var/vpopmail/domains който да съдържа следния текст:

Message rejected. Not enough storage space in user's mailbox to accept message.chown vpopmail.vchkpw /var/vpopmail/domains/.*msg
cd /var/vpopmail/bin
./vdominfo mydomain.org
domain: mydomain.org
uid: 88
gid: 83
dir: /var/vpopmail/domains/mydomain.org
users: 2

./vdeluser postmaster@mydomain.org
./valias -i sysadmin postmaster
./valias -i sysadmin mailer-daemon
./valias -i sysadmin root
./valias -s mydomain.org
postmaster@mydomain.org -> sysadmin
mailer-daemon@mydomain.org -> sysadmin
root@mydomain.org -> sysadmin
cd /tmp
rm -rf *
cd /etc/ssl
openssl req -new -x509 -nodes -days 365 -out tmp.pem
Using configuration from /etc/ssl/openssl.cnf
Generating a 1024 bit RSA private key
..................................++++++
.....................++++++
writing new private key to 'privkey.pem'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [BG]:
State or Province Name (full name) [BG]:
Locality Name (eg, city) [Stara Zagora]:
Organization Name (eg, company) [My Organization]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) [mail.mydomain.org]:
Email Address [sysadmin@mydomain.org]:

cat tmp.pem >> privkey.pem
cp privkey.pem certs/smtps.pem
mv privkey.pem certs/pop3s.pem
chmod 400 certs/smtps.pem
chmod 400 certs/pop3s.pem
rm -f tmp.pem

С това инсталирането и конфигурирането на vpopmail приключи. Сега остава да направим скрипта за стартиране на qmail-а, който трябва да представлява нещо от този род и да се намира в /etc/rc.d и файла да се казва rc.qmail

#!/bin/bash
export PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/var/qmail/bin:/var/vpopmail/bin"
QMAILQUEUE="/var/qmail/bin/qmail-scanner-queue"
export QMAILQUEUE
[ -f /var/qmail/bin/qmail-send ] || exit 0
start() { echo -n "Starting Qmail: " qmail-start "`cat /var/qmail/dot-qmail`" splogger qmail &
# SMTP-AUTH w/RBL's tcpserver -x /var/vpopmail/etc/tcp.smtp.cdb -p -DRHl localhost -c 40 -u vpopmail -g vchkpw 0 smtp \ rblsmtpd -r bl.spamcop.net -r list.dsbl.org -r cbl.abuseat.org -r list.dsbl.org -r sbl.spamhaus.org \ /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/vpopmail/bin/vchkpw /bin/true &
# SMTP-AUTH w/SSL tcpserver -n /etc/ssl/certs/smtps.pem -x /var/vpopmail/etc/tcp.smtp.cdb \ -s -H -l0 -R -u vpopmail -g vchkpw 0 465 /var/qmail/bin/tcp-env \ tcp-env /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/vpopmail/bin/vchkpw /bin/true &
# POP3 tcpserver -x /var/vpopmail/etc/tcp.smtp.cdb -DRHl localhost -u vpopmail -g vchkpw 0 110 /var/qmail/bin/qmail-popup \ `hostname -f` /var/vpopmail/bin/vchkpw /var/qmail/bin/qmail-pop3d \ 5>>/var/log/maillog Maildir &
# POP3 w/SSL /usr/bin/tcpserver -n /etc/ssl/certs/pop3s.pem \ -s -DRHl localhost -u vpopmail -g vchkpw 0.0.0.0 995 /var/qmail/bin/qmail-popup \ `hostname -f` /var/vpopmail/bin/vchkpw /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir &
touch /var/lock/subsys/qmail }
stop() { echo -n "Shutting down Qmail: " killall qmail-send killall tcpserver rm -f /var/lock/subsys/qmail }
case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) stop start ;; *) echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}" exit 1 esac

Отиваме в /etc/rc.d/rc.M и намираме записа:
# Start the sendmail daemon:
if [ -x /usr/sbin/sendmail ]; then
/usr/sbin/sendmail -bd -q15m
fi

и го заместваме с:

# Start the Qmail daemon:
 if [ -x /etc/rc.d/rc.qmail ]; then
  /etc/rc.d/rc.qmail start
 fi

1.4 ClamAV Anti-Virus


cd /packages
wget http://garr.dl.sourceforge.net/sourceforge/clamav/clamav-0.95.1.tar.gz
groupadd clamav
mkdir /home/clamav
useradd -c "Clam AntiVirus" -d /home/clamav -g clamav -s /bin/false clamav
cd /usr/local/src
tar xzvf /packages/clamav-0.95.1.tar.gz
chown -R root.root clamav-0.95.1
cd clamav-0.95.1
./configure
make
make install
cd /tmp
rm -rf *
cd -
touch /var/log/freshclam.log
chown clamav.clamav /var/log/freshclam.log
mkdir /var/lib/clamav
chown -R clamav.clamav /var/lib/clamav
/usr/local/bin/freshclam --quiet

Трябва да редактирате двата файла freshclam.conf, clamd.conf намиращи се в директория: /usr/local/etc. Вече имам потребител и група clamav, но в този вариян който съм дал антивирусната програма трябва да бъде стартирана с потребител vpopmail и група vchkpw. За това трябва да оправите конфигурационните фаилове. Ако искате да пуснете clamav да логва в stdout (за използване на multilog за qmailmrtfg) трябва да промените в clamd.conf следните две опций:

LogFile /dev/stdout
LogFileUnlock
До тук добре: казал този който падал от петнадесетия етаж и стигнал до петия, ами от тук на сетне...

1.5 SpamAssassin

Нека преди да инсталираме SpamAssassin да инсталираме някой други модули, който би било добре да ги имаме. Внимание ако вашият емайл сървъра приема повече от 100,000 писма на ден за да използвате Distributed Checksum Clearinghouse (DCC) трябва да си инсталирате локален сървър, защото писмата Ви няма да бъдат проверявани когато надхвърлят бройката. Също така pyzor може да ви да де следната грешка в /var/log/mailog:
Dec 3 02:40:40 hostname spamd[3071]: internal error
Dec 3 02:40:40 hostname spamd[3071]: pyzor: check failed: internal error
Пача който съм качил оправя точно тези проблеми и някой други.

cd /packages
wget http://www.rhyolite.com/anti-spam/dcc/source/dcc-dccd-1.3.99.tar.Z
wget http://garr.dl.sourceforge.net/sourceforge/razor/razor-agents-sdk-2.07.tar.bz2
wget http://garr.dl.sourceforge.net/sourceforge/razor/razor-agents-2.84.tar.bz2
wget http://garr.dl.sourceforge.net/sourceforge/pyzor/pyzor-0.4.0.tar.bz2
wget http://qmail.ixip.net/download/pyzor.patch
cd /usr/local/src
tar xzvf /packages/source/dcc-dccd-1.3.99.tar.Z
cd dcc-dccd-1.3.99
./configure --disable-dccm
make
make install
cdcc info > /var/dcc/map.txt
chmod 0600 /var/dcc/map.txt
rm /var/dcc/map
cdcc "new map; load /var/dcc/map.txt"
cdcc "delete 127.0.0.1"
cd /var/dcc
cd ..
tar xjvf /packages/razor-agents-sdk-2.07.tar.bz2
cd razor-agents-sdk-2.07
perl Makefile.PL
make
make test
make install
cd ..
tar xjvf /packages/razor-agents-2.84.tar.bz2
cd razor-agents-2.84
perl Makefile.PL
make
make test
make install
/usr/bin/razor-admin -register
cd ..
tar xjvf /packages/pyzor-0.4.0.tar.bz2
cd pyzor-0.4.0
cd lib
cd pyzor
patch -p0 < /packages/pyzor.patch
cd ../../
python setup.py build
python setup.py install
pyzor discover
cd ~
mv .pyzor ~qmaild
mv .razor ~qmaild
cd ~qmaild
chown -R qmaild.qmail .pyzor
chown -R qmaild.qmail .razor
Внимание Pyzor много често сменят сървъра който проверява сумата на писмото за спам. За това Ви съветвам периодично (един път в месеца) да правите обновление на информацията с командата: pyzor discover и след това не забравяйте да прехвърлите файла в qmail/.pyzor директорията и да му смените групата. Още една забележка, тъй като съм дал два примера за инсталиране на netqmail в зависимост кой от тях ще изберете, трябва да изкопирате директорийте .razor, .pyzor и .spamassassin в vpopmail директорията и да им смените собственика на vpopmail.vchkpw. За инсталирането на SpamAssassin ще ви трябват модулите:

Devel::CoreStack
Digest::HMAC
Digest::MD5
Digest::SHA1
Digest::BubbleBabble
HTML::Parser
HTML::Tagset
MIME::Base64
Getopt::Long
Time::Local
Time::HiRes
HTTP::Date
Term::ReadKey
Net::IP
Net::DNS
Net::SMTP
File::Path
File::Basename
File::Spec
Test::Harness
Test::Simple
Net::CIDR::Lite
Sys::Hostname::Long
Mail::Audit
Net::DNS::Resolver::Programmable
Error
NetAddr::IP
version
Mail::SPF
Mail::SPF::Query
IP::Country::Fast
Text::Wrap
Parse::Syslog
Statistics::Distributions
Net::Ident
Socket6
IO::Socket
IO::Socket::INET6
Net::SSLeay
IO::Socket::SSL
Crypt::OpenSSL::Random
Crypt::OpenSSL::RSA
Mail::Address
Email::Address
Mail::DomainKeys
Mail::DKIM
IO::Zlib
Archive::Tar
Crypt::OpenSSL::Bignum
DB_File
Storable
Data::Dump
Encode::Detect
който можете да ги намерите на http://search.cpan.org/ или просто да използвате шела на perl-а да ги инсталирате което е по удобно.
Аз ще се спра на втория вариант.

perl -MCPAN -e shell
o conf prerequisites_policy ask
install Mail::SpamAssassin
quit

За всеки случай ето един пример как да инсталирате даден модул ако не желаете да използвате perl шела:

cd /packages
wget Net-DNS-0.53.tar.gz
cd /usr/local/src
tar xzvf /packages/Net-DNS-0.53.tar.gz
cd Net-DNS-0.53
perl Makefile.PL
You appear to be directly connected to the Internet. I have some tests
that try to query live nameservers.

Do you want to enable these tests? [y] y
make
make test
make install

ВНИМАНИЕ: модула Crypt::OpenSSL::RSA версия 0.22 може да Ви даде грешка при компилирането ако използвате openssl 0.9.8 версия. За това го инсталирайте на ръка.

cd /packages
wget http://ftp.uni-sofia.bg/cpan/authors/id/I/IR/IROBERTS/Crypt-OpenSSL-RSA-0.22.tar.gz
cd /usr/local/src
tar xzvf /packages/Crypt-OpenSSL-RSA-0.22.tar.gz
cd Crypt-OpenSSL-RSA-0.22
Отваряте файла: RSA.xs и добавяте под линията: #include <openssl/ssl.h> следните два реда:

#include <openssl/md5.h>
#include <openssl/ripemd.h>
след това продължавате с инсталацията:

perl Makefile.PL
make
make test
make install
След като инсталирате успешно SpamAssassin трябва го конфигурате. Това става като промените файла local.cf който след инсталация се намира в директория /etc/mail/spamassassin също така има и два нови файла: init.pre и v310.pre, внимателно разгледайте тези два файла и активирайте модулите ако не са активирани (т.е. ако не им е махнат # пред loadplugin).
Ако го няма файла local.cf го създайте, при мен той изглежда по следния начин:

dns_available yes
report_safe 0
skip_rbl_checks 1
use_dcc 1
dcc_home /var/dcc
dcc_path /usr/local/bin/dccproc
dcc_dccifd_path /var/dcc/libexec/dccifd
dcc_timeout 30
use_razor2 1
razor_config /var/qmail/.razor/razor-agent.conf
pyzor_path /usr/bin/pyzor
use_pyzor 1

Файла init.pre при мен изглежда така:

loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::URIDNSBL
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::Hashcash
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::SPF

Файла v310.pre при мен изглежда така:

loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::DCC
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::Pyzor
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::Razor2
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::SpamCop
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::AWL
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::AutoLearnThreshold
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::WhiteListSubject
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::DomainKeys
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::MIMEHeader
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::ReplaceTags

Или може да го конфигурирате през неговия конфигуратор, само трябва да напишете:

spamassassin --lint -D
Отиваме в /etc/rc.d и добавяме във файла rc.M следния запис:
#SpamAssassin - spamd
if [ -x /usr/bin/spamd ]; then
    /usr/bin/spamd -d -i 0.0.0.0 -x -u qmaild
fi
sa-update -D

Така, приключихме с SpamAssassin. Само ако сте сигурни във вашата връзка променете параметъра use_razor2 от 0 на 1, стандартно е 0 тъй като ако razor2 не успее да се свърже с неговите сървъри, ще блокира писмото.

1.6 courier-imap

cd /packages
wget http://voxel.dl.sourceforge.net/sourceforge/courier/courier-authlib-0.59.3.tar.bz2
wget http://qmail.ixip.net/download/courier-authlib-0.59.3-auth_vchkpw_login.patch
wget http://garr.dl.sourceforge.net/sourceforge/courier/courier-imap-4.3.1.tar.bz2
cd /usr/local/src
tar xjvf /package/courier-authlib-0.59.3.tar.bz2
chown -R root.root courier-authlib-0.59.3
cd courier-authlib-0.59.3
patch -p1 < /package/courier-authlib-0.59.3-auth_vchkpw_login.patch
./configure --without-authuserdb --without-authpam --without-authldap --without-authpwd --without-authshadow --without-authpgsql --without-authmysql --without-authcustom --with-mailuser=vpopmail --with-mailgroup=vchkpw
make
make install
make install-configure
cd /usr/local/src
tar xjvf /packages/courier-imap-4.3.1.tar.bz2
chown -R root.root courier-imap-4.3.1
cd courier-imap-4.3.1
./configure --disable-root-check --enable-unicode
make
make install
make install-configure
Отиваме в /etc/rc.d отвяряме файла rc.M и добавяме:

# Courier authdaemon
if [ -x /usrl/local/sbin/authdaemond ]; then
   /usr/local/sbin/authdaemond start
fi
# Courier-imap
if [ -x /usr/lib/courier-imap/libexec/imapd.rc ]; then
  /usr/lib/courier-imap/libexec/imapd.rc start
fi

Внимание ако използвате версия 5 на MySQL има един проблем който се появява при употребата на IMAP. В логовете се получава една грешка: authdaemond: vmysql: sql error: MySQL server has gon e away за да разрешите проблема или за повече информация отидете на този адрес: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/gone-away.html

Сега трябва да конфифурираме imap сървъра, но първо трябва да направим настройките на authdaemon


cd /usr/local/etc/authlib/

Настройките при мен за authdaemonrc са следните:

authmodulelist="authcustom authcram authuserdb authvchkpw authshadow authpwd"
authmodulelistorig="authcustom authcram authuserdb authvchkpw authshadow authpwd"
daemons=5
version=""
authdaemonvar=/usr/lib/courier-imap/var/authdaemon

Отиваме да видим настройките на imap сървъра.

cd /usr/lib/courier-imap/etc/
файла dotextension съдържа само qmail
за imapd

ADDRESS=127.0.0.1
PORT=143
MAXDAEMONS=40
MAXPERIP=4
PIDFILE=/var/run/imapd.pid
TCPDOPTS="-nodnslookup -noidentlookup"
DEBUG_LOGIN=0
IMAP_CAPABILITY="IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA IDLE"
IMAP_KEYWORDS=1
IMAP_CAPABILITY_ORIG="IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA AUTH=CRAM-MD5 AUTH=CRAM-SHA1 IDLE"
IMAP_IDLE_TIMEOUT=60
IMAP_CAPABILITY_TLS="$IMAP_CAPABILITY AUTH=PLAIN"
IMAP_CAPABILITY_TLS_ORIG="$IMAP_CAPABILITY_ORIG AUTH=PLAIN"
IMAP_DISABLETHREADSORT=0
IMAP_CHECK_ALL_FOLDERS=0
IMAP_OBSOLETE_CLIENT=0
IMAP_ULIMITD=65536
IMAP_USELOCKS=0
IMAP_SHAREDINDEXFILE=/usr/lib/courier-imap/etc/shared/index
IMAP_ENHANCEDIDLE=0
IMAP_TRASHFOLDERNAME=Trash
IMAP_EMPTYTRASH=Trash:7,Sent:7
IMAP_MOVE_EXPUNGE_TO_TRASH=0
SENDMAIL=/usr/bin/sendmail
HEADERFROM=X-IMAP-Sender
IMAPDSTART=YES
MAILDIRPATH=Maildir
за imapd-ssl

SSLPORT=993
SSLADDRESS=127.0.0.1
SSLPIDFILE=/var/run/imapd-ssl.pid
IMAPDSSLSTART=NO
IMAPDSTARTTLS=YES
IMAP_TLS_REQUIRED=0
COURIERTLS=${bindir}/couriertls
TLS_PROTOCOL=SSLv3
TLS_STARTTLS_PROTOCOL=TLS1
TLS_CERTFILE=/usr/lib/courier-imap/share/imapd.pem
TLS_VERIFYPEER=NONE
TLS_CACHEFILE=/usr/lib/courier-imap/var/couriersslcache
TLS_CACHESIZE=524288
В файла imapd.rc намиращ се в /usr/lib/courier-imap/libexec намерете линията:

/usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=$ADDRESS \
и добавете под нея:

-user=vpopmail -group=vchkpw \
Приключихме и с imap-a. Продължаваме на татък.

1.7 qmail-scanner

За qmail-scanner ще са Ви необходоими следните модули:
Time::HiRes
DB_File
File::Find
File::Find::Rule
Sys::Syslog
MIME::Base64
cd /packages
wget http://garr.dl.sourceforge.net/sourceforge/tnef/tnef-1.4.5.tar.gz
wget http://garr.dl.sourceforge.net/sourceforge/qmail-scanner/qmail-scanner-2.05.tgz
wget http://voxel.dl.sourceforge.net/sourceforge/courier/maildrop-2.0.4.tar.bz2
cd /usr/local/src
tar xzvf /packages/tnef-1.4.5.tar.gz
chown -R root.root tnef-1.4.5
cd tnef-1.4.5
./configure
make
make install
cd ..
tar xjvf /packages/maildrop-2.0.4.tar.bz2
chown -R root.root maildrop-2.0.4
cd maildrop-2.0.4
./configure
make
make install
make install-man
cd ..
tar zxvf /packages/qmail-scanner-2.05.tgz
cd qmail-scanner-2.05
groupadd qscand
useradd -c "Qmail-Scanner Account" -d /dev/null -g qscand -s /bin/false qscand
./configure --spooldir /var/spool/qmailscan --qmaildir /var/qmail --bindir /var/qmail/bin --qmail-queue-binary /var/qmail/bin/qmail-queue --admin qscand --domain mydomain.org --notify psender,nmlvadm --local-domains mydomain.org --silent-viruses auto --lang en_GB --debug 1 --unzip 1 --block-password-protected 0 --add-dscr-hdrs 1 --archive no --redundant no --log-details 0 --log-crypto 0 --fix-mime 2 --ignore-eol-check 0 --skip-setuid-test --install
chown -R qscand.qscand /var/spool/qmailscan
chown qscand.qscand /var/qmail/bin/qmail-scanner-queue.pl
chmod 0755 /var/qmail/bin/qmail-scanner-queue.pl

Отваряте файла /var/qmail/bin/qmail-scanner-queue.pl с някой текстови редактор например vi и променяте най-горната линия от #!/usr/bin/perl -T на #!/usr/bin/perl

cd contrib
make
cp qmail-scanner-queue /var/qmail/bin/qmail-scanner-queue
chown root.root /var/qmail/bin/qmail-scanner-queue
chmod 4755 /var/qmail/bin/qmail-scanner-queue
su qscand -c "/var/qmail/bin/qmail-scanner-queue -z"
su qscand -c "/var/qmail/bin/qmail-scanner-queue -g"

1.7.1 simscan

За тези от Вас който искат да използват simscan давам по долу как трябва да го конфигурират и какво трябва да се промени.

cd /packages
wget http://www.pldaniels.com/ripmime/ripmime-1.4.0.9.tar.gz
wget http://www.inter7.com/simscan/simscan-1.4.0.tar.gz
cd /usr/local/src
tar xzvf /packages/ripmime-1.4.0.9.tar.gz
cd ripmime-1.4.0.9
make
make install
cd ..
tar xjvf /packages/simscan-1.4.0.tar.gz
cd simscan-1.4.0
./configure --enable-user=vpopmail \
--enable-clamav=y \
--enable-spam=y \
--enable-spam-passthru=y \
--enable-per-domain=y \
--enable-ripmime \
--enable-attach=y \
--enable-received=y
make
make install
echo ":clam=yes,spam=yes,spam_passthru=no,attach=.vbs:.lnk:.scr:.wsh:.hta:.pif" > /var/qmail/control/simcontrol
# update /var/qmail/control/simcontrol.cdb
/var/qmail/bin/simscanmk
# put versions for received header in /var/qmail/control/simversions.cdb
/var/qmail/bin/simscanmk -g
cd ..

Тука има една малка спецификация в tcp.smtp файла. DKQUEUE по принцип трябва да ви сочи към оригиналния qmail-queue файл, обаче за да може да се ауторозира клиента и да се провери писмото се добавя DKQUEUE да сочи към скенера. Този ред означава, че клиента първо ще бъде ауторизиран, след това писмото ще се провери дали да се подписва с domainkeys (това всичкото го прави qmail-dk) и след това като преключи той ще предаде работата на simscan.

127.0.0.1:allow,RELAYCLIENT="",RBLSMTPD="",QMAILQUEUE="/var/qmail/bin/qmail-queue"
:allow,DKVERIFY="DEGIJKfh",DKQUEUE="/var/qmail/bin/simscan",QMAILQUEUE="/var/qmail/bin/qmail-dk"

Ако решите да използвате simscan значи по-надолу промените не трябва да ги правите или инсталирате с изключение на domainkeys описани в 2.1!


1.8 stunnel

Преди да конфигурирате stunnel (няма нужда да го инсталирате, ако използвате стандартната инсталация на Slackware, той се качва по подразбиране.) прочете най-отдолу на страницата "Забележки и коментари". Този пакет вече е маркиран като "по-желание" и не е задължителен защото netqmail-а работи и без него. Аз лично ви съветвам да не го използвате, така ще следите един сервиз по-малко за актуализаций.

Сега трябва да направим конфигурационния файл, при мен изглежда по следния начин:

cert = /etc/stunnel/stunnel.pem
setuid = nobody
setgid = nogroup
debug = 7
output = /var/log/stunnel.log
[pop3s]
accept = 995
connect = 110
и добавяме в файла rc.local намиращ се в директория /etc/rc.d следния ред:

/usr/sbin/stunnel /etc/stunnel/stunnel.conf -d 995

1.9 Autorespond

Autorespond Ви трябва само ако желаете да качите модула на squirrelmail за vpopmail който дава предимство на потребителя през интерфейса на squirrelmail да прави промени по е-майла си. Да добави автоматичен отговор, да си промени паролата или да си сложи ваканционно съобщение.
Проекта явно е форкнат на гит, за това ето и адрес към новата версия: https://github.com/roffe/autorespond-2.0.6 Може да изтеглите актуална версия от там или само добавката от 2.05 за 2.06

cd /packages
wget https://codeload.github.com/roffe/autorespond-2.0.6/zip/master -O autorespond-2.0.6-master.zip
cd /usr/local/src
unzip /packages/autorespond-2.0.6-master.zip
cd autorespond-2.0.6
make
make install

2.0 squirrelmail

По това приложение няма какво да се казва много много. Теглите го от официалната страница: http://www.squirrelmail.org и си го конфигурирате както сметнете за добре.
Vpopmail плъгина можете да свалите и проверявате за актуализаций от адрес http://www.squirrelmail.org/plugin_view.php?id=103
Инсталира се доста лесно:
ВНИМАНИЕ!!! - За да използвате този модул трябва да пуснете вашия уеб сървър с правата на vpopmail

cd /packages
wget http://www.squirrelmail.org/plugins/vpopmail.1.00-1.4.0.tar.gz
cd ВАШАТА squirrelmail ДИРЕКТОРИЯ
cd plugins
tar -xzvf /packages/vpopmail.1.00-1.4.0.tar.gz
cd vpopmail
Отваряте файла config.php с любимия ви редактор и проверявате дали пътищата в двете променливи: $vpophomedir и $vpopmail_autorespondpath са верни. Autorespond се инсталира в /usr/bin а в конфига е зададено да го търси от /usr/local/bin.

2.1 Spam Folder

Ако желаете да имате Spam папка във Вашата пощенска кутия и всички писма маркирани от SpamAssassin като спам т.е. сървъра да ги записва в тази папка то тогава трябва да промените файла .qmail на всеки потребите, но варианта не е много гъвкав от гледна точка на това че ако потребител нежелеа такава папка трябва да Ви пише писмо за да я махнете персонално за него, но ето как се инсталира. Този вариант подържа проверка на писмата за spam и quota check.
Първо ви трябват два файла: mailfilter и subscribeIMAP.sh

cd /packages
wget http://qmail.ixip.net/download/mailfilter
wget http://qmail.ixip.net/download/subscribeIMAP.sh
mkdir -p /var/log/mail
touch /var/log/mail/maildrop.log
cp mailfilter /var/vpopmail/etc
chown vpopmail.vchkpw /var/vpopmail/etc/mailfilter
chmod 600 /var/vpopmail/etc/mailfilter
cp subscribeIMAP.sh /usr/local/sbin/
chmod +x /usr/local/sbin/subscribeIMAP.sh
echo "|/usr/bin/maildrop /var/vpopmail/etc/mailfilter" > /var/vpopmail/domains/your_domain/your_user/.qmail
wget http://www.squirrelmail.org/plugins/junkfolder-1.0.tar.gz
wget http://www.squirrelmail.org/plugins/empty_folders-1.1-1.2.tar.gz
Junk Folder плъгина за squirrelmail го разархивирате в директорията plugins на squirrelmail. След като го разархивирате с един текстови редактор отваряте файла: config.php и променяте променливата:
от: $junkfolder_user = "INBOX.Junk";
на: $junkfolder_user = "INBOX.Spam";
За по лесно обаче можете да използвате и плъгина empty_folders който ще добави бутон за изпразване на всекя папка която окажете. Разархивирате плъгина в директорията plugins, копирате файла config.php.sample на config.php и отваряте файла config.php с текстов редактор и добавяте на кой папки искате да се вижда бутона за изтриване ако са пълни т.е.:

  'INBOX.Sent',
  'INBOX.Drafts',
  'INBOX.Spam',
или цялата Ви променлива трябва да изглежда така:

$default_folders_to_show_empty_link = array(
  'INBOX.Sent',
  'INBOX.Drafts',
  'INBOX.Spam',
);

Стартирате configure скрипта на squirrelmail и активирайте плъгините.
ВАЖНО Незабравяйте да отворите файла mailfilter с текстови редактор и да прегледате дали всички пътища са правилни!
ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! По надолу ако използвате qmail-scanner има няколко реда който независимо че са в 2.2 DomainKeys трябва да ги направите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! Началото и края на абзаца който Ви трябва е маркиран с червена линия!

2.2 Domainkeys

Повече за Domainkeys можете да прочетете на адрес: http://antispam.yahoo.com/domainkeys/ както и на адрес: http://domainkeys.sourceforge.net/. Ако желаете да го използвате на вашия мейл сървър ще се наложи леко да промените някой настройки. Инсталира се бързо и лесно. За целта ще ви трябват някой пачове и библиотеката libdomainkeys.

cd /packages
wget http://easynews.dl.sourceforge.net/sourceforge/domainkeys/libdomainkeys-0.68.tar.gz
wget http://jeremy.kister.net/code/qmail-dk-0.54-auth.patch
wget http://qmail.ixip.net/download/libdomainkeys-0.68.diff1
wget http://qmail.ixip.net/download/libdomainkeys-compiler-warnings.diff
wget http://qmail.ixip.net/download/dktest.patch
cd /usr/local/src
tar xzvf /packages/libdomainkeys-0.68.tar.gz
cd libdomainkeys-0.68
patch -p1 < /packages/libdomainkeys-0.86.diff1
patch -p0 < /packages/libdomainkeys.diff
patch -p0 < /packages/libdomainkeys-compiler-warnings.diff
patch -p0 < /packages/dktest.patch
make
Сега трябва да създаде вашия ключ и да го добавите в DNS сървъра ви. Заместете по-долу example.com с вашия домейн.

mkdir -p /etc/domainkeys/example.com/
cd /etc/domainkeys/example.com/
openssl genrsa -out rsa.private 768
openssl rsa -in rsa.private -out rsa.public -pubout -outform PEM
mv rsa.private default
chown -R qmailq .
chmod 0600 default
До тук добре - казал този който падал от петнадесетия етаж и стигнал до петия - Ами от тук на сетне ?
Сега трябва да направим публичния ключ и да създадем TXT запис в нашия DNS.

grep -v ^- rsa.public | perl -e 'while(<>){chop;$l.=$_;}print "t=y; p=$l;\n";'
Сега добавяме двата записа в DNS зоната на домейна който трябва да изглеждат горе долу така:

_domainkey.example.com. IN TXT "t=y; o=-";
default._domainkey.example.com. IN TXT "your_public_DomainKey"
т.е. default._domainkey.example.com. записа трябва да изглежда така:

_domainkey.example.com. IN TXT "t=y; o=-";
default._domainkey.example.com. IN TXT "t=y; k=rsa; p=MHwwDQ......"
Когато преключите всички можете да тествате Policy Record и Selector Tester на вашия domainkey на адресите: http://domainkeys.sourceforge.net/policycheck.html за Policy Record и http://domainkeys.sourceforge.net/selectorcheck.html за Selector Tester. Сега остава само да променим файловете tcp.smpt, rc.qmail, qmail-scanner-queue.pl. Внимание ако използвате simscan долните редове не ви трябват!
------------------------------------- НАЧАЛО ------------------------------

cd /var/qmail/bin
cp -p qmail-queue qmail-queue-real
cp -p qmail-scanner-queue qmail-queue
Отваряте файла qmail-scanner-queue.pl с vi и отивате на линия 126 т.е. намирате записа:

my $qmailqueue = '/var/qmail/bin/qmail-queue';
и го променяте на:

my $qmailqueue = '/var/qmail/bin/qmail-queue-real';

------------------------------------- КРАЙ ------------------------------
След това променяте файла tcp.smtp намиращ се в /var/vpopmail/etc който трябва да съдържа следното:

:allow,DKVERIFY="DEGIJKfh",QMAILQUEUE="/var/qmail/bin/qmail-dk"
ако разбира се не сте блокирали някоя мрежа да не получавате писма от нея и го компилирате отново:

tcprules tcp.smtp.cdb tcp.smtp.tmp < tcp.smtp
И най на края променяте в rc.qmail файла следния ред от:

QMAILQUEUE="/var/qmail/bin/qmail-scanner-queue"
на:

QMAILQUEUE="/var/qmail/bin/qmail-dk"

2.3 VqAdmin

VqAdmin ви дава възможност да променяте настройките на vpopmail и netqmail през уеб.

cd /packages
wget http://easynews.dl.sourceforge.net/sourceforge/vqadmin/vqadmin-2.3.6.tar.gz
cd /usr/local/src
tar -xzvf /packages/vqadmin-2.3.6.tar.gz
cd vqadmin-2.3.6
./configure --enable-qmaildir=/var/qmail --enable-cgibindir=/var/www/cgi-bin
make
make install
cd /images
mv vqadmin /var/www/htdocs/images
cd ..
rm -rf images
Трябва да добавите в конфигурацията на Apache сървъра следните записи някъде след cgi-bin записа, както и да редактирате файла .htaccess намиращ се в директорията /var/www/cgi-bin/vqadmin, за да окажете в AuthUserFile пътя и името на файла от който сървъра да търси паролите

<Directory "/var/www/cgi-bin/vqadmin">
deny from all
Options ExecCGI
AllowOverride AuthConfig
Order deny,allow
</Directory>
Сега остава само да добавите admin потребителя и паролата му.

cd /var/www/cgi-bin/vqadmin
htpasswd -bc .htpasswd admin admin_pass
chmod 644 .htpasswd
Отивате на адрес http://your.web.server/cgi-bin/vqadmin/vqadmin.cgi и пробвате дали всичко работи.

2.4 Ezmlm


cd /packages
wget http://www.ezmlm.org/archive/ezmlm-0.53.tar.gz
wget http://www.ezmlm.org/archive/5.1.1/ezmlm-idx-5.1.1.tar.gz
cd /usr/local/src
tar -xzvf /packages/ezmlm-0.53.tar.gz
tar -xzvf /packages/ezmlm-idx-5.1.1.tar.gz
cd ezmlm-idx-5.1.1
mv * ../ezmlm-0.53/
cd ../ezmlm-0.53/
patch < idx.patch
make
make setup

2.5 QmailAdmin


cd /packages
wget http://easynews.dl.sourceforge.net/sourceforge/qmailadmin/qmailadmin-1.2.9.tar.gz
cd /usr/local/src
tar -xzvf /packages/qmailadmin-1.2.9.tar.gz
cd qmailadmin-1.2.9
./configure --enable-vpopmaildir=/var/vpopmail --enable-htmldir=/var/www/htdocs --enable-cgibindir=/var/www/cgi-bin --enable-qmaildir=/var/qmail --enable-autoresponder-path=/usr/bin --enable-vpopuser=vpopmail --enable-vpopgroup=vchkpw --enable-modify-quota --disable-ezmlm-mysql
make
make install
Отивате на адрес http://your.web.server/cgi-bin/qmailadmin и пробвате дали всичко работи.

2.6 mrtg

Мисля че по това няма какво да се пише, всеки от вас е инсталирал mrtg, но все пак ето:

cd /packages
wget http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/pub/mrtg-2.15.0.tar.gz
cd /usr/local/src
tar xzvf /packates/mrtg-2.15.0.tar.gz
cd mrtg-2.15.0
./configure
make
make install

2.7 qmailmrtg7

Първо да създадем директорията в която ще се генерира статистиката, в моя случай: /var/www/htdocs/qmailmrtg

mkdir /var/www/htdocs/qmailmrtg
cd /packages
wget http://www.inter7.com/qmailmrtg7/qmailmrtg7-4.2.tar.gz
wget http://qmail.ixip.net/download/qmailmrtg7-4.2.patch
cd /usr/local/src
tar xzvf /packages/qmailmrtg7-4.2.tar.gz
patch -p0 < /packages/qmailmrtg7-4.2.patch
cd qmailmrtg7-4.2
make
make install
cp index.html /var/www/htdocs/qmailmrtg
qmailmrtg7 е инсталиран, обаче трябва да създадете директорийте за логовете, както и трябва да промените някой от стартиращите се файлове. Същите можете да изтеглите от http://qmail.ixip.net/download/. Файловете който ви трябват завършват с разширение .stat, след като ги изтеглите просто премахнете разширението т.е. (mv rc.spamd.stat rc.spamd). За да стартирате clamd-то трябва да промените някой неща в конфигурационния му файл:

LogFile /dev/stderr
LogFileUnlock
LogFileMaxSize 0
FixStaleSocket
Foreground
Сега да създадем директорийте и техните права.

mkdir /var/log/clamd
mkdir /var/log/spamd
mkdir /var/log/qmail
mkdir /var/log/qmail/smtpds
mkdir /var/log/qmail/smtpd
mkdir /var/log/qmail/pop3d
mkdir /var/log/qmail/pop3ds
chown -R qmaill /var/log/clamd
chown -R qmaill /var/log/spamd
chown -R qmaill /var/log/qmail
Ако вече сте направили промените в rc.M файла сега е момента да замените старите записи с новите:
# SpamAssassin
if [ -x /etc/rc.d/rc.spamd ]; then
 . /etc/rc.d/rc.spamd start
fi
#ClamD
if [ -x /etc/rc.d/rc.clamd]; then
 . /etc/rc.d/rc.clamd start
fi
Сега трябва да стартирате сервизите:

/etc/rc.d/rc.spamd start
/etc/rc.d/rc.clamd start
/etc/rc.d/rc.qmail start
Последното което остана е да отворите файла qmail.mrtg.cfg и да прегледате дали всички пътища са наред и ако всичко изглежда наред преместете файла в /usr/local/etc директорията например и стартирайте три пъти /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg /usr/local/etc/qmail.mrtg.cfg за да се генерират файловете.

2.8 Финални настройки

Има няколко неща който не ги описах в настройките, а те са свързани с crontab-а. Сега е момента преди да рестартираме сървъра и всички да тръгне като по ноти да ги направим.

crontab -e
и добавяме следните редове:
40 * * * * /var/vpopmail/bin/clearopensmtp 2>&1 > /dev/null
0 * * * * /usr/local/bin/freshclam --quiet -l /var/log/clam-update.log
01 01 * * * /var/qmail/bin/update_tmprsadh > /dev/null 2>&1
0 0 * * * su qmaild -c "/var/qmail/bin/qmail-scanner-queue -z"
0 * * * * find /var/spool/qmailscan/quarantine/new -type f -mtime +30 -exec rm '{}' \;
*/5 * * * * /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg /usr/local/etc/qmail.mrtg.cfg 2>&1 > /dev/null
Сега ни остава само да направим tcp.smtp файла преди да рестартираме сървъра. Внимание ако използвате domainkeys долния ред не ви трябва тъй като вече имате tcp.smtp.cdb файл!
echo '127.0.0.1:allow,RELAYCLIENT="",RBLSMTPD="",QMAILQUEUE="/var/qmail/bin/qmail-queue"' > /var/vpopmail/etc/tcp.smtp
cd /var/vpopmail/etc
tcprules tcp.smtp.cdb tcp.smtp.tmp < tcp.smtp
или вашия трябва да изглежда горе-долу по следния начин:
127.0.0.1:allow,RELAYCLIENT="",RBLSMTPD="",QMAILQUEUE="/var/qmail/bin/qmail-queue"
2.1.3.100:allow,RELAYCLIENT="",RBLSMTPD="",QMAILQUEUE="/var/qmail/bin/qmail-queue"
2.1.3.101:allow,RELAYCLIENT="",RBLSMTPD="",QMAILQUEUE="/var/qmail/bin/qmail-queue"
2.1.3.103:allow,RELAYCLIENT="",RBLSMTPD="",QMAILQUEUE="/var/qmail/bin/qmail-queue"
=:allow
:allow,DKVERIFY="DEGIJKfh",DKQUEUE="/var/qmail/bin/simscan",QMAILQUEUE="/var/qmail/bin/qmail-dk"

В този вариант само клиента от 127.0.0.1 т.е. локалния ви уеб имейл могат да изпращат писма без да им се изисква ауторизация. Тука вече ако желаете можете да добавите и останалите си мрежи който искате да изпращат писма без ауторизация. Само писмата за локалните емайлове не се изисква ауторизация т.е. от ivan@mydomain.org за condor@mydomain.org. Адресите 2.1.3.100, 2.1.3.101 и 2.1.3.103 са различните ип адреси на домейните който обслужва въпросния майл сървър ако имате повече от един домейн.

След рестарта можете да тествате дали всичко работи на портовете: 465 и 995 със следните два примера:
openssl s_client -connect mail.sub.domain:995 -state
openssl s_client -connect mail.sub.domain:465 -state
а също така и imap сървъра дали работи с:
telnet localhost 143
-- or --
openssl s_client -connect localhost:993
a login email@address password
. list "" "*"
. status INBOX (messages)
. logout

3.0 Забележки и коментари

Специално искам да обърна внимание на едно нещо:

Ако сте забелязали в rc.qmail скрипта съм го дал така че да се стартират pop3 и pop3s от там. Аз имах проблем с точно този вариант тъй като бях пипал сорса на tcpserver-а и после не ми се преинсталираше. При мен тръгваше, но ми даваше грешка при проверката на пощата защото преди да ми върне +ОК ми връщаше грешка на tcpserver и тогава изпращаше +ОК, а на практика емайл клиентите очакват само +ОК и ако не получи този отговор дава грешка. За това съм го подкарал през stunnel pop3s-a, а pop3-то през inetd. За това бях описал и тях. Сега вече този проблем несъществува и можете да не използвате повече stunnel пакета както и inetd-то. Също така ако решите да ползвате Domainkeys ще трябва да промените конфигурацията на squirrelmail намираща се в меню 2 Server Settings, вместо да ползва sendmail за изпращане на писмата, да използва SMTP и метода за ауторизация. Анти-спам защитите при мен дадаха своя ефект, от 40 спам писма на ден който получавах преди, сега са намалели до 1-2 на ден.Рестартираме и имаме един напълно функциониращ емайл сървър.

Надявам се документацията да ви е била от полза при инсталирането на проклетия qmail.
Внимание!!! НЕ ИЗТРИВАЙТЕ сорсовете и компилираните файлове, може да ви се наложи заради разни промени които правите просто да напишете make install
Ако имате някакви коментари и въпроси пишете ми на електронната поща: my email mask
Valid XHTML 1.0!  Valid CSS!

Powered by qmail

Промени
30.01.2017 - Добавен е пач за autorespond 2.0.6 както и линк към сайта на проекта
26.12.2016 - Сменен е енкондинга на страницата. От cp1251 на utf-8
17.04.2009 - Добавени са разни коментари тук-таме.
15.04.2009 - Сменена е версията на clamav с 0.95.1, DCC с 1.3.103
07.11.2008 - Сменена е версията на tnef с 1.4.5, ripmime с 1.4.0.9
05.11.2008 - Сменена е версията на clamav с 0.94.1, DCC с 1.3.99
10.06.2008 - Сменена е версияната на qmail-scanner с 2.06.
07.06.2008 - Сменени са версиите на netqmail с 1.06, qmail-toaster с 0.9.1, DCC с 1.3.92, simscan с 1.4.0, clamav с 0.93.3, courier-imap с 4.3.1, tnef с 1.4.4, ripmime с 1.4.0.7. Добавени са някой коментари в vpopmail, netqmail и SpamAssassin.
22.07.2007 - Сменени са версиите на razor-agents с 2.84, clamav с 0.91.1, DCC с 1.3.58. Сменена е ревизията на 11 с версия Slackware 12.0, но този метод на инсталиране работи и на версий: 10 и 11.
11.05.2007 - Сменени са версиите на courier-authlib с 0.59.3, clamav с 0.90.2, courier-imap с 4.1.3, maildrop с 2.0.4, SpamAssassin с 3.2.0, DCC с 1.3.55
20.01.2007 - Сменени са вериите на courier-authlib с 0.59.1, clamav с 0.88.7, courier-imap с 4.1.2, maildrop с 2.0.3, mrtg с 2.15.0.
27.11.2006 - Сменени са версиите на clamav с 0.88.6, simscan с 1.3.1, DCC с 1.3.45, ezmlm-idx с 5.1.1
18.10.2006 - Сменени са версиите на clamav с 0.88.5, SpamAssassin с 3.1.7, vpopmail с 5.4.17, tnef с 1.4.3, ezmlm-idx с 5.1.0, mrtg с 2.14.7
08.08.2006 - Сменени са версиите на DCC с 1.3.42, clamav с 0.88.4 и SpamAssassin с 3.1.4. Добавен е нов модул в списъка на модулите на SpamAssassin, Mail::DKIM
26.07.2006 - Сменена е версията на DCC с 1.3.40 и mrtg с 2.14.5
21.07.2006 - Добавен е списъка с необходимите модули за qmail-scanner, премахнат е метода на инсталиране на stunnel.
15.07.2006 - Сменена е версията на DCC с 1.3.39, добавен е коментар в netqmail
11.07.2006 - Добавен е коментар в netqmail
02.07.2006 - Сменена е версията на DCC с 1.3.38 и на clamav с 0.88.3. Добавен е нов модул към списъка с модулите на SpamAssassin, Email::Address
21.06.2006 - Сменена е версията на DCC с 1.3.37
18.06.2006 - Сменена е версията на qmail-toaster с 0.8.3, сменени са версийте на qmail-1.03-dk-0.54.patch и qmail-dk-0.54-auth.patch в 2.1
12.06.2006 - Сменена е версията на SpamAssassin с 3.1.3, добавени са три пача в DomainKeys
03.06.2006 - Сменени са версийте на courier-imap с 4.1.1, razor-agent с 2.82, SpamAssassin с 3.1.2
17.05.2006 - Сменена е версията на clamav с 0.88.2 и tnef с 1.4.1
03.04.2006 - Сменена е версията на mrtg с 2.14.1
28.04.2006 - Сменена е версията на simscan с 1.2
24.04.2006 - Сменени са версийте на qmail-scanner с 2.01
07.04.2006 - Сменен е единия от хостовете за анти-спам: от rbl-plus.mail-abuse.org на cbl.abuseat.org тъй като rbl-plus.mail-abuse.org вече не е безплатен.
04.04.2006 - Сменени са версийте на qmail-scanner с 2.00, clamav с 0.88.1 (+коментар) и razor-agent с 2.81
26.03.2006 - Сменена е версията на tnef с 1.4 и DCC с 1.3.31
13.03.2006 - Добавен е коментар в 2.2 относно инсталирането на qmail-scanner.
08.03.2006 - Добавен е коментар в 2.8 за проверка на портовете.
07.03.2006 - Сменена е версията на DCC с 1.3.30 и на razor-agents с 2.80. Добавен е комантар за директорийте в 1.5
03.03.2006 - Честит празник на всички Българи. Добавен е коментар за MySQL в 1.6
28.02.2006 - Добавен е пач за qmailmrtg7 в 2.7
26.02.2006 - Сменена е версията на courier-imap с 4.1.0
21.02.2006 - Сменена е версията на maildrop с 2.0.2, добавени са коментари в 1.5 за Crypt-OpenSSL-RSA версия 0.22
19.02.2006 - Сменена е версията на DCC с 1.3.29
09.02.2006 - Сменена е версията на ezmlm-idx с 5.0.2 и stunnel с 4.14
06.02.2006 - Добавени са daemontools в 1.0, mrtg в 2.6 и qmailmrtg7 в 2.7. Сменена е версията на DCC с 1.3.27
26.01.2006 - Сменена е версията на DCC с 1.3.26
14.01.2006 - Сменена е версията на toaster-0.8.1
10.01.2006 - Сменена е версията на clamav с 0.88
08.01.2006 - Добавени са VqAdmin в 2.3, Ezmlm 2.4 и QmailAdmin в 2.5
07.01.2006 - Добавени са някои плъгини за squirrelmail както и autorespond за squirrelmail
04.01.2006 - Добавени са някои модули към списъка необходими на SpamAssassin
18.12.2005 - Сменена е версията на tnef с 1.3.4
12.12.2005 - Сменена е версията на ripmime с 1.4.0.6
11.12.2005 - Добавена е конфигурацията на pyzord в 1.5 и някои допълнения за DCC.
09.12.2005 - Сменена е версията на DCC с 1.3.24 и на courier-authlib с 0.58
03.12.2005 - Домавен е пач за pyzor в 1.5
01.12.2005 - Сменена е версията на DCC на 1.3.23
19.11.2005 - Сменена е версията на maildrop с 2.0.1 (Благодаря на Георги Маринов за сигнализиране за проблем при инсталирането на пакета).
11.11.2005 - Направени са някой промени в контрол файловете на qmail в 1.2, сменена е версията на domainkeys на 0.68 както и някой коментари за domainkeys в 2.1
08.11.2005 - Сменена е версията на clamav с 0.87.1, добавен е simscan 1.1 начин на инсталиране с domainkeys в 1.7.1. Сменена е версията на vpopmail на 5.4.13
27.09.2005 - Сменена е версията на DCC с 1.3.18 и courier-imap с 4.0.6
20.09.2005 - Сменена е версията на DCC с 1.3.17
18.09.2005 - Сменена е версията на courier-imap с 4.0.5 и maildrop с 2.0.0
17.09.2005 - Сменена е версията на clamav с 0.87
15.09.2005 - Променен е формата на конфигурационния файл на SpamAssassin за версий 3.1.х, както и списък с модулите необходими преди иснаталиця.
11.09.2005 - Сменена е версията на DCC с 1.3.16
04.09.2005 - Допълнени са някой забележки в 1.2 и 3.0
03.09.2005 - Добавен е domainkeys механизъма и spf версия 1. Добавени са също така и за qmail-а записите за helohost и idhost.
26.08.2005 - Добавени правата на /var/qmail/spam директорията. Сменена е версията и линка на razor-agents за версия 2.77. Добавен е начина за конфигуриране на spf.